Προσωπικό

Το προσωπικό αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες:

  • ψυχίατρος,
  • ψυχολόγοι,
  • κοινωνικοί λειτουργοί,
  • νοσηλευτές,
  • επισκέπτες υγείας,
  • εργοθεραπευτής,
  • διοικητικοί και
  • βοηθητικό προσωπικό.