Μελλοντικές Δράσεις

  • Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο
  • Νοσοκομείο ημέρας
  • Βραχεία νοσηλεία
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής ψυχιατρικής μονάδας για την πόλη του Αγίου Νικολάου και την ευρύτερη περιοχή
  • Σχολή γονέων
  • Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια οικογενειών
  • ΚΟΙΣΠΕ
  • Δημιουργία συλλόγου οικογενειών ασθενών με ψυχική ασθένεια 
  •  Εθελοντικές ομάδες